Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 

Český teplokrevník

Historie
Chov koní nebyl na našem území nijak řízen, patent Marie Terezie z 13.8.1763 stanovil, že chov koní bude řízen a podporován (jsme tedy v dobách Rakousko-Uherska.) Za vlády císaře Josefa II. byl vydán v roce 1789 Dekret o chovu koní. Řízení chovu koní bylo předáno armádě a v sídlech pluků byly zřizovány „hřebčinské“(hřebčí) stanice. Jejich účelem bylo zajištění dostatečného počtu koní pro armádní účely. Zpočátku šlo o teplokrevné klisny, které byly připařovány polokrevnými hřebci, později se přidávala mohutnější plemena, aby výslední koně byli též využitelní pro zemědělské práce. U zrodu ČT figurují koně Rakouska -Uherska, konkrétně kmeny Furioso, Przedswit a Shagya arab. Pro lepší orientaci si uvedeme stručnou charakteristiku těchto kmenů.
Furioso byl anglický plnokrevník, hnědý hřebec, který působil v hřebčíně v Mezöhegyesi. Narodil se v roce 1841 a založil kmen středně vysokého a středně mohutného koně. Jeho potomci vynikali zejména v zápřahu a jako jezdečtí koně. Časem se vytvořily dvě větve - radovecká - ušlechtilejší (z ní pocházel v Kladrubech působící Furioso XI) a piberská - mohutnější (z této větve byl Furioso XIII, který působil v Pohořelicích na Moravě.) 
Przedswit byl taktéž anglický plnokrevník, patřil k nejlepším z rakousko- uherských polokrevných kmenů, jeho potomci byli mohutnější a převážně ryzáci.
Shagya arab, byl arabský polokrevník z Bábolny, byl používán k celkovému zušlechtění.
Na vybudování podoby dnešního ČT měla největší zásluhu tři stáda: kladrubské, netolické a albertovské.

Kladrubské stádo
Základem byly clevelandské klisny a polokrevné klisny z Piberu a Radovce, jako hřebec zde působil Furioso (bez čísla) z mezöhegyeského hřebčína, Przedswit VII a Shagya X-R. Koně byli středního rámce a menší mohutnosti, tím však nevyhovovali zemskému chovu. Proto došlo v roce 1924 k importování 34 oldenburských klisen za účelem zmohutnění stáda, dále byla použita hannoverská krev a stádo se rozdělilo na ryzé (zde působil zejména Przedswit a Gidran, jejich potomci byli souladnější ) a hnědé (zpočátku nejednotné), působil zde zvláště Furioso VII a Przedswit II, v poválečné době pak hannoverští hřebci Alarm a Diktant, působil zde i syn trakénského hřebce Quoniama Quoniam II. Po čase byla obě stáda sloučena.

Netolické stádo
Jeho základem byly kořistní a vojenské klisny, také část klisen ze zemského chovu. Účelem chovu byla produkce výkonného vojenského jezdeckého koně. Působili zde zejména polokrevní 1119 Furioso XI a 1645 Furioso - 2. Když došlo v padesátých letech ke zrušení vojenských jezdeckých složek, chovatelé se museli zaměřit na produkci těžšího teplokrevníka, který by mohl být více využíván v zemědělství. Ke zmohutnění byli použiti oldenburští hřebci, dále pak Furiosové a následně hřebci německých teplokrevných plemen.

Albertovské stádo 
Zdejším cílem chovatelů byla produkce ušlechtilých jezdeckých koní. Chov ovlivnili zejména plemeníci Furioso XIV, Przedswit III a Star of Hannover III. V 50. letech byl chov přizpůsoben požadavkům zemského chovu, aby koně byli mnohostranně užitkoví. Od konce 60. let byli výrazně používáni trakénští hřebci - Quoniamové (I, II, III.)

Popis plemene
• dospělý ČT je moderního typu, ušlechtilý a výkonný sportovní kůň, středního tělesného rámce
• má dobré linie a pevný fundament, suché klouby
• stavba těla je korektní a harmonická, tělo je dobře osvalené 
• je bez zjevných geneticky podmíněných vad
• hlava je žádoucí suchá, s výrazným okem a klidným výrazem, s výraznými nozdrami
• KVH klisny 161 - 167 cm
• KVH hřebci 162 - 170 cm

Povaha, využití
ČT by měl mít klidnou vyrovnanou povahu a dostatek temperamentu. Je vhodný pro všechny druhy jezdeckého sportu (tj. drezuru, parkury, všestrannost a také vozatajské ježdění), ale celá populace v průměru nedosahuje úrovně světově uznávaných plemen. ( Nicméně se najdou výjimky – v Německu v GP je úspěšný valach po Przedswit XVI-64.) Velmi vhodný je pro běžné jízdárenské či rekreační ježdění a turistiku, dobře splňuje i roli hiporehabilitačního koně. Je vhodný pro začínající jezdce, ale samozřejmě záleží na původu.

Současnost, chovný cíl
Český teplokrevník se stále šlechtí, cílem jeho chovatelů je (dle SCHČT) „ ušlechtilý, korektní a lehce jezditelný kůň, který na základě svého temperamentu, charakteru, prostorné a elastické mechaniky pohybu a pevného zdraví, je vhodný pro všechny druhy výkonnostního jezdeckého sportu v rámci disciplin FEI a je dobře využitelný i pro běžný jezdecký, rekreační a vozatajský sport.“ Chov ČT pokračuje v plném rozsahu v Zemském hřebčinci v Písku, v hřebčíně v Albertovci, v Zemském hřebčinci v Tlumačově, v Národním hřebčíně Kladruby či ve ŠCHK Měník a rozšiřuje se v mnoha dalších soukromých chovech s vynikající úrovní. Chovatelé se snaží dohnat propast vzniklou za éry komunismu, kdy ztratili kontakt s evropskými vynikajícími chovy. Dnes v plemenitbě působí hřebci holštýnští, sportovní němečtí koně či Selle France. Ale vyšlechtit celou populaci ČT, která by mohla konkurovat vyspělým zahraničním chovům - to je ještě běh na dlouhou trať.
Autorka děkuje za lektorování článku SCHČT.

Šlechtitelský program ČT

 

Úvod

Šlechtění českého teplokrevníka vychází ze zákona 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. Řídí se dlouhodobým programem navrženým Radou plemenné knihy (dále jen RPK), a schváleným předsednictvem Svazu chovatelů českého teplokrevníka (dále jen SCHČT). Svaz vede plemennou knihu pro českého teplokrevníka (dále jen ČT), chovaného na území České republiky. Realizaci šlechtitelského programu zajišťuje uznané chovatelské sdružení - SCHČT.

Šlechtitelský program SCHČT prosazuje a uvádí chovatelské postupy k dosažení chovného cíle. K tomu patří chovatelské metody jako je hodnocení plemenného typu, stavby těla, výkonnostní zkoušky, stanovení plemenné hodnoty a selekční postupy. Šlechtitelský program je v souladu s mezinárodními standarty a závazky a je zárukou objektivního zjišťování a hodnocení pro potřeby chovatelů. Zabezpečuje, aby tato činnost byla, za podpory ze státních prostředků, nástrojem ke zvyšování genetické hodnoty a výkonnosti ČT, jejich cílevědomého rozmnožování a zachování genetické rozmanitosti, aby napomáhala konkurenční schopnosti na zahraničních trzích.

Šlechtitelský program (dále jen ŠP) stanovuje chovný cíl, selekční program, akcelerační program, zjišťování a evidenci výkonnostních vlastností, kontrolu užitkovosti a dědičnosti, posuzování vlastností znaků, odhad plemenné hodnoty, evidenci a vystavování dokladů o původu a výkonnosti plemenných koní, zveřejňování dosažených výsledků šlechtění a plemenářské činnosti.

 

Počet plemenných hřebců kolísá mezi 200 - 250. Průměrný počet klisen připuštěných jedním hřebcem je velmi nízký, což způsobuje výrazné snížení účinnosti šlechtitelské práce, pro malý počet narozených hříbat po jednom hřebci. Tento stav hodlá SCHČT neprodleně napravit a to zvláště zvýšenými nároky na hřebce do cílené plemenitby a akceleračního programu.

 

2. Plemenné knihy
Do šlechtitelského programu českého teplokrevníka jsou zahrnuty všichni plemenní koně, kteří jsou zapsáni do některé z těchto plemenných knih:
         plemenná kniha hřebců
         hlavní plemenná kniha klisen
         plemenná kniha klisen
         pomocná plemenná kniha klisen
Pro plemenné knihy použito dále jen "PK".

 

3. Metody chovu
Chovný cíl je zabezpečován metodou čistokrevné plemenitby. To znamená, že jsou mezi sebou připouštěni hřebci z PK hřebců a klisny z hlavní PK (HPK, HPK PRO), PK a pomocné PK (PPK).

 

4. Ohraničení využitelnosti hřebců
K podpoře čistokrevné plemenitby formou křížení je použití hřebců jiných plemen vymezeno a ohraničeno.

 

5. Použití jiných plemen
Vyjmenovaná plemena, která mohou být použita bez zvláštního souhlasu, za podmínky splnění stejných kriterií platných pro českého teplokrevníka, jsou:

anglický plnokrevník, angloarab a jedinci arabského původu, belgický jezdecký kůň, dánský teplokrevník, francouzský jezdecký kůň, furioso, holandský jezdecký kůň, kůň kinský, moravský teplokrevník, všechny varianty německého jezdeckého teplokrevníka, polský kůň, slovenský teplokrevník chovaný na území ČR, slovenský teplokrevník, švédský teplokrevník, trakénský kůň.

U vyjmenovaných plemen je požadován stejnosměrný teplokrevný rodokmen. Plemena odsouhlasená RPK, která nejsou vyjmenována, je možno použít v omezené míře - v rámci chovného cíle a pokynů RPK. Ostatní plemena, která nejsou vyjmenována a odsouhlasena RPK, není možno použít.

 

6. Hodnocení a testování užitných vlastností
U plemenných koní je hodnocen plemenný typ a pohlavní výraz, rodokmen, stavba těla, výkonnost a zdravotní stav. Zásady hodnocení jsou uvedeny ve Zkušebním řádu (dále jen ZŘ).

 

7. Metody selekce
Selekce se provádí na základě informací a výsledků hodnocení.

Hřebečci a hřebci jsou selektováni:

 • při registraci hříbat
 • při výběru do testační odchovny                                                     
 • při bonitacích v testačních odchovnách
 • při základních zkouškách výkonnosti
 • při 100 denním testu
 • při udělování výběru do plemenitby
 • na základě informací o potomstvu

   

  Klisny jsou selektovány:

 • při registraci hříbat
 • při zápisu do PK
 • při výkonnostních zkouškách
 • při přehlídkách tříletých klisen
 • při skoku ve volnosti čtyřletých klisen
 • v KMK
 • při přeřazování do vyšších oddělení PK

   

   

  8. Posuzování sledovaných znaků
  U hřebců a klisen se hodnotí dále uvedené znaky tak, aby se vyloučením nedostatků ve stavbě těla, mechanice pohybu, v projevech výkonnosti a vyloučením dědičně podmíněných genetických vad zlepšovala kvalita a zdraví chovaných koní.

  Hodnocení a popis stavby těla se provádí před zápisem do PK. Hodnocení koní se provádí na svodech, chovatelských výstavách, při zkouškách výkonnosti, případně na základě individuální žádosti u chovatele.

  Hodnocení se provádí dle následujícího schématu:

  a) Plemenný typ a pohlavní výraz b1) Hlava
  b) Stavba těla b2) Krk
  c) Pravidelnost pohybu b3) Hřbet a plec
  d) Kmih a elasticita (klus) b4) Rámec
  e) Cval b5) Přední končetiny
  f) Krok b6) Zadní končetiny
  g) Skok ve volnosti  
  h) Výcvik  
  i) Jezditelnost  
  j) Skoková zkouška pod sedlem  
  k) Celkový dojem a vývin  

   

  a) Plemenný typ a pohlavní výraz
  žádoucí: moderní typ, ušlechtilý a výkonný sportovní kůň středního kalibru, dobré a výrazné linie, suché klouby, dobře vyvinuté svalové partie, žádoucí pohlavní výraz.
   
  nežádoucí: malý nebo přerostlý kůň, hrubá nebo lymfatická konstituce, dlouhé nebo krátké linie, bez pohlavního výrazu.

  b) Stavba těla
  Cílem je korektní a harmonická stavba bez vad.

  b1) Hlava
  žádoucí: ušlechtilá suchá, výrazné oko s klidným výrazem, výrazné nozdry, dobře utvářená elastická huba.
   
  nežádoucí: nepřiměřená k tělu, velká, neharmonická, bez pohlavního výrazu, s klenbou čela nebo nosních partií, se okem zapadlým nebo vypouleným, okem s viditelným bělmem, s rybím okem, rozkleslé nebo převislé ucho, pevný krátký koutek.

  b2) Krk
  žádoucí: dostatečně dlouhý, dobře osvalený, zmenšující se k hlavě, správně nasazený ( téměř provoúhle nasazený na plec) v mírném oblouku, se správně utvářeným zátylkem, lehce a pravidelně ohebný mezi hlavou a kohoutkem.
   
  nežádoucí: nízko nebo vysoko nasazený, příliš dlouhý nebo krátký, špatně osvalený, chybně vázaný k hlavě (velký nebo malý spodní úhel), široký nebo úzký, jelení nebo labutí, silný nebo málo osvalený.

  b3) Plec a hřbet
  žádoucí: dlouhá a šikmá lopatka s dobrým osvalením plece, výrazný, přiměřeně dlouhý kohoutek plynule přecházející v pevný, středně dlouhý, ale pružný hřbet, který plynule pokračuje na pevná, dobře vázaná bedra.
   
  nežádoucí: slabá, strmá, krátká plec, ostrý nebo nevýrazný kohoutek, rovný, měkký nebo kapří hřbet a dlouhá, odsazená bedra.

  b4) Rámec
  žádoucí: kratší obdélníkový, přiměřeně velký, harmonických tvarů, s přiměřeně dlouhým krkem, šikmou lopatkou, přiměřeně dlouhý výrazný kohoutek, středně dlouhý pevný hřbet, široká dobře osvalená bedra, dobře nasazený a nesený ocas, korektní postoj a zaúhlení končetin, přiměřeně široký a hluboký hrudník (více jak 50% z KVH).
   
  nežádoucí: krátký nebo dlouhý rámec, krátký nebo dlouhý hřbet, prosedlaný nebo kapří hřbet, kapří bedra, vysoko nebo nízko nasazený ocas, málo hluboký hrudník, krátké nebo dlouhé končetiny.

  b5) Přední končetiny
  žádoucí: pravidelný postoj, suché výrazné klouby a při pohledu ze strany kolmo směřující k zemi a do středu plece, předrámí má být dlouhé, široké a svalnaté, přední holeň nemá být dlouhá, délka nemá přesahovat 2/3 předrámí, spěnka má být zaúhlena v úhlu 45 - 50°, kopyto dobře zaúhlené, pravidelné, prostorné s kvalitní rohovinou.
   
  nežádoucí: málo osvalené, dlouhé nebo krátké, chybně postavené, špatně zaúhlená spěnka (strmá nebo měkká), lymfatické klouby, zaříznutá, zaškrcená nebo prohnutá holeň, špatně zaúhlené a defektní kopyto, všechny druhy nepravidelných postojů.

  b6) Zadní končetiny
  žádoucí: pravidelný postoj, stehno silné svalnaté, záď mírně šikmá, dlouhá, koleno široké silné, hlezno suché, dobře zaúhlené, široké, spěnka a kopyto tvoří dvě stejné poloviny z celkové délky a spěnka tvoří úhel 50-55° se zemí.
   
  nežádoucí: všechny druhy nepravidelných postojů, úzké a krátké hlezno, sražená záď, vystouplá křížová kost.

   

  8. Posuzování sledovaných znaků

  c) Pravidelnost pohybu
  žádoucí: zepředu a zezadu pozorovaný pohyb končetin přímý v jedné rovné linii.
   
  nežádoucí: krouživý nebo nepřímý pohyb končetin, strouhání.

  d) Kmih a elasticita pohybu (v klusu)
  žádoucí: dvoutaktní chod, s vyšší akcí a velkou prostorností, elastický a energický pohyb končetin, výrazný posun od zádě s výrazným zapojením hřbetního svalstva a zádě, pohyb předních končetin vychází z dobře uvolněné pleci.
   
  nežádoucí: s nečistým taktem, málo prostorný, nevýrazný, tupý, plochý pohyb.

  e) Cval
  žádoucí: třítaktní, elastický, energický, s dobrým posunem zádě, s pružným hleznem
   
  nežádoucí: s nečistým taktem, s malým posunem, nepohyblivým hleznem, plochým a krátkým posunem končetin, málo prostorný

  f) Krok
  žádoucí: čtyřtaktní, pravidelně se pohybující končetiny, lehké, energické vyšlápnutí s přešlapem zadních stop před přední.
   
  nežádoucí: ztráta taktu, kohoutí krok, nákrok, krátký krok, krok bez kmihu a energie.

  g) Skok ve volnosti
  žádoucí: s chutí skákající kůň, pozorný, soustředěný s inteligencí, energickým rychlým odrazem, rychlým pohybem předních končetin při odrazu a dobrým zaúhlením, dopředu s ohnutím pohybující se krk a snížená hlava, s výrazným pohybem kohoutku nahoru, pružným hřbetem a s otevřením úhlu v hleznech, skokový luk (bascule), let a pohyb vyplývající z rytmického cvalu.
   
  nežádoucí: nekontrolovaný pohyb bez chuti a inteligence, spuštěné přední končetiny, nepravidelné ohýbaní, vysoký nos během skoku, ploché překonávání, tuhý nebo prohnutý hřbet, nepozornost, bázlivost.

  h) Výcvik
  žádoucí: charakterní kůň dobře se chovající ve stáji i pod sedlem, nedělající vážné problémy při ošetřování, korekturách, kování a veterinárních zákrocích, je přiměřeného temperamentu, tvrdé konstituce, dobře krmitelný a učenlivý.
   
  nežádoucí: nervózní, líný nebo vzpurný kůň špatně komunikující při výše vyjmenovaných činnostech, bez temperamentu nebo vznětlivého temperamentu, měkké konstituce nebo špatně krmitelný.

  i) Jezditelnost
  žádoucí: uvolněný, prostupný a ohebný kůň pohybující se v dobré rovnováze, soustředěný na jezdcovy pomůcky a ochotně je přijímající, je nadán pružností, schopností udržovat takt, se skokovými vlohami.
   
  nežádoucí: málo prostupný, neuvolněný, neohebný kůň, který má problémy s udržováním rovnováhy, nesoustředěný, na pomůcky jezdce reaguje slabě, vznětlivě nebo vzpurně, projevuje špatnou mechaniku pohybu, nemůže ji nebo není ochoten ji předvádět, vypadává v některém z chodů z žádoucího taktu, neprojevuje ochotu nebo nemá dostatečnou schopnost překonávat překážky.

   

  8. Posuzování sledovaných znaků

  j) Skoková zkouška pod sedlem
  žádoucí: ochotný kůň překonávající překážky dobrým stylem a s přiměřeným respektem, pravidelně a uvolněně se pohybuje mezi překážkami, při nájezdech i po doskoku, je dobře ovladatelný.
   
  nežádoucí: neochotný kůň překonávající překážky strnule nebo ploše, má přílišný respekt před překážkami nebo je málo respektuje, mezi překážkami nebo při nájezdu spěchá nebo se musí nepřiměřeně pobízet, po doskoku prchá nebo ztrácí pravidelnost cvalu, špatně se ovládá.

  k) Celkový dojem a vývin
  Je shrnutím a posouzením výše sledovaných parametrů. Přihlíží se k temperamentu, konstituci, ochotě při předvádění, k aritmetickému průměru z bodového hodnocení bodů a - f. Rovněž tak k bodu g, k vývinu a tělesnému růstu v porovnání s chovným cílem.

   

  9. Zdravotní stav
  U plemenných koní se požaduje výborný zdravotní stav, plodnost a genofond bez dědičně podmíněných vad a nemocí.

  1. základní výkonnostní zkoušky klisen: klisny musí mít veterinární doklady dle platných předpisů pro přesun koní.

  2. výkonnostní zkoušky hřebců:

 • a) 100 denní test
  Při 2.předvýběru musí být přítomen veterinář, který zkontroluje zdravotní stav očí, zkus, sestouplá varlata a zprávu o dalších vyšetřeních. Majitelé hřebců musí doložit veterinární zprávu o vyšetření RTG z nálezů předních končetin (vypracuje pracoviště pověřené SCHČT).Vznikne-li při předvýběru nebo v průběhu testu podezření na hemiplegii, musí majitel doložit zprávu obsahující výsledek vyšetření. Hřebec musí být prost zlozvyků a nectností.
 • b) sportovní testace v KMK
  Hřebec musí splňovat nároky na zdravotní stav uvedený v aktuálních pravidlech KMK.

   

  Zdravotní stav potomstva: posouzení růstu, vývinu, životaschopnosti a exteriéru a zjevných dědičně podmíněných vad při první evidenci pod klisnou.

   

  10. Akcelerační program
  Výběrový program pro držitele špičkových plemenných koní. Cílem programu je urychlit selekční práci v chovu sportovních koní. Je snahou vytvořit tzv. plemenné jádro - s vlastní prokázanou sportovní výkonností a kvalitním rodokmenem. Svaz ČT bude usilovat i za pomoci státní stimulace o vytvoření takových podmínek pro své členy, aby mohly být prověřené klisny kryty hřebci na evropské úrovni. Bude tak usilovat, aby pro své členy, které spojuje zájem chovat koně srovnatelné s produkty nejlepších chovů, spoluvytvářel podmínky k dosažení takového cíle v co nejkratší možné době.


  Podmínky pro výběr plemenných koní do Akceleračního programu:

  Plemenní hřebci:

  1. Vlastní výkonnost
   – absolvování 3 parkurů st. "T" " v jednom roce se součtem max. 12 tr.bodů
   - vítěz KMK 6-ti letých v ČR
   - v drezurních soutěžích dosáhli GP special
   - v soutěžích všestrannosti dosáhli výkonnosti stupně CIC**
  2. 2) 2) Potomstvo - dle ASH první 4 hřebci (viz.Přehled o sportovních koních ČR, Žebříček plemeníků (včetně otců matek) dle ASH ve skokových soutěžích za období od r.1990 - min.7 potomků).
   - s vlastní výkonností st. "T"

  Plemenné klisny (s oboustranně prokazatelným minimálně čtyřgeneračním původem):
  - s vlastní výkonností stupně "S" (dokončily alespoň 2 parkury stupně "S") a vyšší (skoky) nebo IM a vyšší (drezura) nebo soutěž CIC* (všestrannost) nebo v zápřeži (pětiletá a starší) kompletní soutěž stupně "T"
  - s výkonností potomstva "S" a vyšší (skoky) nebo IM a vyšší (drezura) nebo soutěž CIC* (všestrannost) nebo v zápřeži (pětiletá a starší) kompletní soutěž stupně "T"
  - tříleté klisny, které se umístily na celostátní přehlídce pořádané SCHČT do 3.místa
  - dříve zapsané do SPK
  - tříleté klisny, které ve zkouškách výkonnosti dosáhly známky 8,1 a vyšší
  - klisny, které mají min.1 potomka (hřebci, klisny) po základních výkonnostních zkouškách s hodnocením 8,1 a vyšší
  - klisny, které se umístily do 3.místa ve finále ČR Soutěže skoku ve volnosti čtyřletých klisen ČT
  - vítězka kategorie 5-ti, 6-ti letých ve finále KMK
  - klisny, které mají syna zapsaného v PKH
  - klisny, které obdobných výsledků dosáhly v zahraničí po posouzení souměřitelnosti těchto výsledků RPK

   

  11. Odhad plemenné hodnoty
  Pro odhad plemenné hodnoty bude použita některá z metodik využívaných vyspělými chovatelskými svazy. K přípravě podkladů pro tento odhad činí SCHČT tyto kroky:
  - snaží se podporou některých programů dosáhnout zvýšení četnosti potomstva po jednotlivých plemenících
  - hodnocení hříbat pod klisnou, hřebečků v testačních odchovnách, klisniček a klisen na svodech a při zápisu do PK
  - organizování základních zkoušek výkonnosti a 100 denního testu
  - vyhodnocování výsledků sportovních soutěží

   

  12. Testační odchovny
  Provoz v testačních odchovnách se řídí provozním řádem schváleným SCHČT. Tento řád upřesňuje předepsanou evidenci, zoohygienické požadavky a zásady odchovu.

  Testační odchovny jsou zřizovány pro kvalitní odchov hřebečků a zajištění možnosti časného získávání informací o kvalitě plemeníků využívaných v chovu, zvláště pak plemeníků využívaných v cílené plemenitbě a akceleračním programu. Účelem testace je vyhodnocování kontroly dědičnosti plemenných hřebců a vlastní užitkovosti testovaných hřebečků ve srovnatelných podmínkách.

  Za testační odchovnu lze považovat zařízení, kde je možnost odchovávat, připravovat a základní zkoušku vykonávat s minimálně 10 hřebečky jednoho ročníku.

  Testační odchovna musí být vybavena minimálně:
  - řádně oplocenými pastvinami s možností napájení a rozlohou pastviny na jednoho hřebečka:
         0.3 ha /do 1 roku stáří
         0.4 ha/od 1 roku do 3 let
  - vyhovující stájí pro volné ustájení s možností individuálního přikrmování
  - pevnou plochou pro posuzování a předvádění koní
  - pohybovou dráhou pro posouzení mechaniky pohybu a skokového projevu
  - možnost odděleného odchovu jednotlivých ročníků
  - kvalitním personálem se základními znalostmi zoohygieny a zákroků první pomoci při ošetření drobných zranění před přivoláním veterinárního lékaře.

  Pro vykonávání základních zkoušek výkonnosti - možnost boxového ustájení s kapacitou minimálně 10 boxů, možnost přípravy a předvádění koní za jakýchkoli povětrnostních podmínek a kvalitní jezdecký personál

 •  

  Náhledy fotografií ze složky Český teplokrevník

  Komentáře

  Přidat komentář

  Přehled komentářů

  wow

  (Raketka, 8. 7. 2010 15:04)

  Tak to je asi nejobsáhlejší dílo ohledně ČT, které jsem viděla a četla :) Můžu jej použít na své stránky http://viking.raketka.com? Prosím o info na mail pastvina@raketka.com Děkuji!!!